Bel nu: 0229 507 903

Home » Over Ons » Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling

Bent u ontevreden over onze dienstverlening?
Advocatenkantoor Brugman tracht u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening of een bepaald aspect hiervan.

Wanneer u ontevreden bent over enig aspect van onze dienstverlening of over een declaratie kunt u uw bezwaren voorleggen aan de betrokken advocaat.

KLACHTENREGELING

Begripsomschrijvingen
Klacht
Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende onze dienstverlening, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.
Klager
De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.
Klachtenprocedure
De door Advocatenkantoor Brugman gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.
Klachtenregeling
Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de door Advocatenkantoor Brugman gehanteerde klachtenprocedure.

Interne klachtenprocedure
Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan wordt de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris daarvan onverwijld in kennis gesteld.
De betrokken advocaat tracht op korte termijn samen met de cliënt tot een oplossing te komen, zulks na raadpleging van de klachtenfunctionaris.

Indien zulks naar het oordeel van de klachtenfunctionaris geboden is, zal (ook) de klachtenfunctionaris zelf het contact met de cliënt onderhouden.

Als klachtenfunctionaris is aangewezen mevrouw M.P. Brugman. Indien de klacht tegen haar is gericht zal advocaat mr. Friso Brugman van dit kantoor als klachtenfunctionaris optreden.
De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een snelle en behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige
klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris beoordeelt, na overleg met de betrokken advocaat, of de cliënt al dan niet voor overleg ten kantore wordt uitgenodigd. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.

De klacht dient binnen een redelijke termijn schriftelijk door de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris afgehandeld te zijn.

De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt schriftelijk medegedeeld.

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op