Bel nu: 0229 507 903

Home » Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is sterk in ontwikkeling. De nieuwe wetgeving zorgt voor veel rechtsvragen bij zorginstellingen, vrijgevestigde zorgverleners en particulieren.

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De minister zag in eerste instantie haar nieuwe Zorgwet stranden in de eerste kamer, maar inmiddels heeft een onderdeel van deze wet de eindstreep toch gehaald en is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een feit. Deze wet is per 1 januari 2016 van kracht.

De Wkkgz brengt veel wijzigingen voor u als zorginstelling of zorgverlener met zich mee. Op onze site vindt u hierover diverse nieuwsberichten. Voor met name zorginstellingen vergt implementering van de wet binnen de organisatie veel werk. Arbeidsovereenkomsten moeten aangepast worden, er dient een klachtenfunctionaris te worden aangewezen en er dient aansluiting te worden gezocht bij een externe geschilleninstantie die bindend kan adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen tot € 25.000,-.

Voor de uitwerking en implementatie van de verschillende wetsartikelen uit de Wkkgz (met name die over kwaliteit gaan) is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van belang. Hierin worden veel van de wetsartikelen uit de Wkkgz verder uitgewerkt.

WMO

Niet alleen de Wkkgz, welke in de plaats is gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen brengt de nodige wijzigingen met zich mee, ook de WMO is recentelijk op de schop gegaan en heeft al geleid tot vele rechtszaken bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Zorginstellingen en zorgverleners

De verwachting is dat er ook de komende tijd nog diverse veranderingen in het gezondheidsrecht zullen worden ingevoerd. Goede advisering is voor u als professional in de gezondheidszorg dan ook van groot belang. Dat beseffen wij ons bij Advocatenkantoor Brugman goed. Ons team is dan ook recentelijk uitgebreid met een tweede gezondheidsrechtadvocaat. Ons team kan u als professionele zorgverlener dan ook als geen ander adviseren op het gebied van het gezondheidsrecht. Beide advocaten hebben namelijk de master Gezondheidsrecht gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en houden de kennis op het gebied van het gezondheidsrecht te allen tijde bij.

Particulieren

Niet alleen zorginstellingen en zorgverleners komen in aanraking met het gezondheidsrecht. Ook particulieren hebben geregeld te maken met dit rechtsgebied. Advocatenkantoor Brugman staat u onder andere met haar professionals graag bij in uw bezwaar- en beroepsprocedures tegen de gemeente (WMO) of het UWV.

Rechtwijzer

Laat u door ons kosteloos informeren voor advies of antwoord op uw vraag.

Contact

Snel en kosteloos antwoord op uw vraag.

Neem Contact op